MALTAVISTA İÇİN BİLGİLENDİRME, KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

BİLGİLENDİRMELER

MaltaVista Mobil Uygulaması için yetkili firma iletişim bilgileri şöyledir:

Adres: Mehmetçik Mah. Doğan Demircioğlu Cad. No: 18 / 6 Pamukkale – Denizli – Türkiye

İnternet adresi : www.maltavista.app

Tel: (0258) 211 47 46

Müşteri Hizmetleri Telefon : 0 850 846 70 46

Faks: (0850) 846 70 46

E-posta: info@mumbara.com

 

MaltaVista Kullanıcılarının ("Kullanıcı"-"MaltaVista'lı"/"Kullanıcılar") MaltaVista Mobil Uygulaması (Uygulama) imkanlarından, özelliklerinden ve servislerinden yararlanabilmeleri için data erişimi açık akıllı mobil cihaza (cep telefonu, tablet vb) sahip olmaları,  MaltaVista uygulamasını bu cihazlarına yüklemeleri, kendilerinden alınacak bilgileri ve uygulama kullanımındaki tüm izinleri içeren bu  Bilgilendirmelerde yazılı esas-kurallar dahil olmak üzere MaltaVista Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmeleri ve bu arada Denizli Markalar Birliği tarafından başlangıçta ve bilahare zaman zaman akıllı cihazlarına kısa mesajla (SMS) veya uygulama üzerinden gönderilecek/üretilecek kodları (aktivasyon kodu, şifreler ve  ek kodları) uygulamaya girmeleri ve istendiğinde MaltaVista İşyerlerindeki ödeme noktalarına ibraz etmeleri gerekir.

Uygulama tarafından istenen cep telefonu, isim, soyisim ve doğum tarihi bilgilerini ilgili kısımlara muhakkak ve doğru biçimde girmelisiniz (Kurulum/aktivasyon sırasında istenebilecek diğer bilgiler bu aşama için opsiyoneldir)

Bu bilgileri eksik veya yanlış girerseniz Uygulama'nın Ayarlar Bölümündeki Profilim sayfasından düzeltebilirsiniz (ve ancak bundan sonra faydalanabilirsiniz). Bununla beraber cep telefonu (akıllı cihaz mobil abone) numarasını yanlış girmişseniz SMS ile numaraya yollanan aktivasyon kodunu alamayacağınız için Uygulamayı aktive edemez ve kullanamazsınız; tekrar, doğru cep telefonu numarası ile tüm bilgileri girerek kurmanız ve/veya aktivasyon işlemlerini yapmanız gerekir.

Kullanıcı olarak dilediğiniz her zaman yukarıda belirtilen iletişim kanallarından Denizli Markalar Birliği'ne yapacağınız sözlü veya yazılı bildirim ile, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin Kullanıcı Sözleşmesi'nden cayabilir, yine her zaman aynı şekilde sona erdirebilirsiniz; Sözleşme'nin sona ereceği diğer haller (Denizli Markalar Birliği’nce sona erdirilme halleri ile kendiliğinden sona erme durumları) Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilmiştir.

MaltaVista'da (Denizli Markalar Birliği'nde) Kullanıcı bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi-kullanımı, ticari -elektronik iletiler-iletişimler ve diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen Gizlilik Kuralları-Politikası ve Kullanım Şartları geçerlidir.

Kullanıcı tarafından uygulamaya girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Denizli Markalar Birliği’ndeki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler akıllı cihazınızda da yer aldığından (ki bir kısım bilgiler sadece cihazınızdadır) her bakımdan korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Kullanıcı'ya aittir.

Denizli Markalar Birliği, MaltaVista Kullanıcılar'ına, datalarını, kişisel bilgilerini kar amacıyla "satmayacağı" hususunda özellikle söz verir, MaltaVista Kullanıcıları'nın bilgilerini sadece aşağıda belirtilen şekilde ve amaçlar için kullanacağını, iznine (onayına) ve kanunlara aykırı kullanmayacağını taahhüt eder.

Kullanıcı bilgileri, MaltaVista Mobil Uygulaması'nın özellik, servis, kampanya-imkanlarından yararlanabilmeleri için ilgili kuruluşlara ve ayrıca kanuni mercilere açıklanabilir. Kullanıcı tarafından herhangi bir surette verilen ve kullanım sırasında MaltaVista'nin işleyişi gereği edinilen bilgileri, her türlü Kullanıcı işlemlerinin ve uygulamalarının yapılması, muhtelif ürün/hizmetlerin Denizli Markalar Birliği ve MaltaVista sistemine dahil İşyerleri ile iş ortakları-tedarikçileri tarafından sağlanması ve Kullanıcılara çeşitli bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı olarak Uygulama üzerinden ve/veya kısa mesaj, e-mail, telefonla arama vb. ile yapılacak ticari elektronik ileti gönderileri ve diğer iletişimler için belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınır, basılı/manyetik arşivlerde saklanır (ki ticari elektronik ileti içeriklerinin ve bunlara ilişkin kayıtların mevzuatca gereken hallerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi yasal mercilere ve mahkemelere sunulmak üzere de saklanması gerekmektedir), gerekli görülen hallerde güncellenir, aktarılır, transfer edilir, kullanılır ve sair suretlerle işlenir.

MaltaVista Kullanıcılar'ı belirtilen amaçlar ve kapsam dahilinde yapılacak bu işlem, işlenme, erişim sağlama ve paylaşmalar ile taraflarlarına ticari elektronik iletiler gönderilmesine, ticari ve diğer iletişimlere muvafakat etmiş, izin vermiş ve bilgilerinin bu amaçlar ile alındığını onaylamış olurlar.

 

Bununla beraber;

i) MaltaVista Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanması, bu suretle Kullanıcıların MaltaVista Mobil Uygulaması özelliklerinden, servislerinden, kampanyalar ve benzerlerinden (kısaca İmkanlar'dan) yararlanabilmeleri ve böylece MaltaVista'yı kullanabilmeleri için gereken haller ve yasal durumlar dışında, Kullanıcı bilgi-verileri, üçüncü kişiler ile Kullanıcının somut olarak tanınmasını sağlayacak biçimde paylaşılmaz, örneğin isminiz verilmez.

Bir servis veya imkandan yararlanabilmeniz için gerekiyor ise, Uygulama o tür bir paylaşım için zaman zaman ilgili kuruluş veya işlem bazında izninizi isteyebilir (İzin vermeyen Kullanıcı ilgili özellik/servis/imkandan kısmen veya tamamen yararlanamayabilir). Bununla beraber MaltaVista'yı olağan kullanımınız, özellik, servis ve imkanlardan istifadeniz için bu prosedür her zaman tatbik edilmez.

ii) Kullanıcılar taraflarına yapılacak iletişimleri cihazlarının veya MaltaVista Mobil Uygulamasının Ayarlar vb. bölümünden engelleyebilir (internet-mobil data bağlantısı gerekebilir) veya yukarıdaki iletişim kanallarından Denizli Markalar Birliği'ne bildirerek veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya ticari-diğer iletişimleri her zaman için durdurabilirler. MaltaVista Mobil Uygulamasını akıllı cihazından kaldırmanız halinde aynı sonuca ulaşmanız herhalükarda mümkün ve teknik olarak amaca en uygun yöntem bu olmakla beraber söz konusu işlemlerden herhangi birinin MaltaVista kullanıcılığınız devam ederken yapılması durumunda MaltaVista imkanlarından kısmen veya tamamen yararlanamayabilirsiniz. Veri kullanımı-işlenmesi ve/veya iletişimin durdurulması "bildirimi" Denizli Markalar Birliği'ne kullanıcılığın sona ermesinden sonra da her zaman yapılabilir. Tüm bu hallerde, isteğinize göre ve ilgili cari yasalar gerektirdiği sürece-ölçüde Denizli Markalar Birliği nezdindeki kişisel veri işlemleri ve/veya tarafınıza ticari iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur, yine aynı çerçevede olmak üzere hukuken muhafazası gerekenler (örneğin, ticari elektronik ileti içeriklerinin ve bunlara ilişkin kayıtların mevzuatca gereken hallerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve sair yasal mercilere, mahkemelere sunulmak üzere saklanması gerekmektedir) ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileriniz, MaltaVista veri kayıt sisteminde (Denizli Markalar Birliği'ndeki arşiv-veri tabanında) silinir ya da kimliğiniz belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir.

iii) Kullanıcılar isterlerse ve ilgili cari yasalar gerektirdiği sürece-ölçüde kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin (varsa) ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendileri aleyhine bir sonucun ortaya çıkması, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Denizli Markalar Birliği'ne her zaman başvurabilirler.

iv) Denizli Markalar Birliği, MaltaVista sistemine dahil olan diğer İşyerleri (markalar) ve sair ilgili kuruluşların mevzuat gereği halen onaylı sayılan mevcut veri tabanlarını kullanmak sureti ile MaltaVista Kullanıcılarına ticari elektronik ileti gönderme hak ve yetkileri ayrıca ve her durumda saklıdır. Kullanıcı'nın MaltaVista'ya (Denizli Markalar Birliği’ne) bildirdiği kişisel veri kullanımı-ticari elektronik iletişim durdurma isteği, MaltaVista'nın bu konuda bir insiyatifi ve sorumluluğu olmadığından, izin verdiği kuruluşca herhangi bir surette Kullanıcı'ya yapılan iletişimlerin ve veri kullanım-işlenmelerinin de durdurulacağı anlamına gelmez; Kullanıcı'nın bu hususta, ilgili kuruluşa ayrıca başvurması gerekir ve ilgili tüm işlemler ile gerek-sonuçları Kullanıcı ve bahsi geçen kuruluş arasındadır.

MaltaVista'ya dahil İşyerlerinde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; uygulama içinden ulaşılan bu ve diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza etik ilkeler, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kişisel veri kullanımları ile iletişim esasları ve diğer uygulamalar sebebi ile oluşabilecek ihtilaflardan ve menfi neticelerinden Denizli Markalar Birliği sorumlu değildir.

Gizlilik, kişisel verilerin kullanımı-işlenmesi ve ticari iletişimler ile ilgili tüm hususlar burada ve Kullanıcı Sözleşmesi'nde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. MaltaVista ile ilgili bilgi almak istediğiniz diğer konular için geçerli olduğu gibi bu hususlarda da yukarıda belirtilen iletişim kanallarından Denizli Markalar Birliği'ne danışabilirsiniz. Bu hususlardaki başvuru ve talepleriniz yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut gerekçesi tarafınıza açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

Genel olarak, MaltaVista Mobil Uygulaması dahilinde edindikleri bilgiler, taraflarına yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları hertürlü işlemden ve olumlu-olumsuz sonuçlarından sorumluluk Kullanıcılara aittir; Denizli Markalar Birliği, MaltaVista işyerleri ve kullanıcılar arasındaki herhangi bir tüketici işlemi (Kampanyalı/kampanyasız alışverişlerinin yanısıra İşyerleri'nin uygulama üzerinden ilettikleri bilgiler, tanıtım ve reklamlar dahil) bakımından herhangi bir tarafın temsilcisi veya aracısı değildir. Bu tür işlemlerin tamamı, her türlü hukuki-mali gerekleri ve sonuçları itibari ile Kullanıcı ve ilgili İşyeri arasındadır.

MaltaVista Mobil Uygulamasına dahil her türlü bilgi ve içerik (Kullanıcı tarafından yüklenenler dahil) ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; doğrudan MaltaVista işyerlerine, ilgili servis sağlayıcılara, Denizli Markalar Birliği ile anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Denizli Markalar Birliği'ne aittir ve taraflarınca (Kullanıcılar'a ait olanlar için Kullanıcı Sözleşmesi dahilinde) serbestçe tasarruf olunur.

Uygulamayı kullanmanız için tarafınızdan bir ücret, masraf ve sair bedel talep edilmez.

Ancak;

i) Uygulama kullanımının gerektirdiği her türlü iletişim-haberleşme giderleri, servis sağlayıcınız ile şahsi anlaşmanız dahilinde tarafınıza aittir.

ii) Uygulamadaki bilgi/tanıtım/bağlantı ve Kampanyalardan istifade ile MaltaVista İşyerlerinden (fiziki ve elektronik ticaret-mesafeli satış mağazaları vb.den) yapacağınız alışveriş işlemleri ve bağlantılı işlemler (genel ifadesi ile tüketici işlemleri) her bakımdan Denizli Markalar Birliği dışında ve doğrudan sizinle işyeri arasında olduğundan alışveriş bedelleri ve diğer bedelleri tarafınıza aittir.

iii) Kullanıcılardan (yeni) bir ücret, masraf ve sair bedel talep edilmesi söz konusu olan MaltaVista özellikleri ve servisleri için uygulama üzerinden Kullanıcıların (duruma göre genel veya işlem bazında) ayrıca onayı alınır.

MaltaVista Mobil Uygulamasının ilk kurulumu sırasında Kullanıcı tarafından verilen/girilen GSM no.sunun iptali veya değişmesi, keza akıllı cihazın kaybolması ya da çalınması, Denizli Markalar Birliği tarafından farklı bir teknik sistem öngörülerek yine belirleyeceği şartlarda değişik bir uygulama yapılmadığı sürece, Kullanıcı'nın o güne kadar edindiği muhtelif hak-imkanlarının sona ermesine sebebiyet verebilecektir.

Kural olarak alışverişlerde 1 Puan 1 TL değerinde kazanılır ve yine kural olarak aynı değerde kullanılır. MaltaVista (Denizli Markalar Birliği), belirli MaltaVista İşyerleri, ürünler ve/veya dönemler itibari ile Puan kazanım/kullanım açısından farklı değerler uygulayabilir, Puan ilgili kampanya şartlarına göre bazı ürün gruplarında ve/veya MaltaVista İşyerleri'nde geçerli olmayabilir. MaltaVista Uygulaması içerisinde belirtilen her Kampanyanın kendi koşulları içerisinde kazanılan-kullanılan Puanlar alışverişinizden sonra takriben 24 saat içinde yüklenir ve kullanılabilir hale gelir. Ancak Puanlar kazanıldığı alışverişi takip eden 1 yılın bittiği takvim ayının sonunda kendiliğinden geçerliliğini yitirir. MaltaVista her zaman bazı Puanlar için çok daha kısa kullanım süreleri öngörebilir ve bunun için (Uygulama içinden veya sair yollar ile) belirtilmiş tarihe kadar kullanılmayan Puanlar daha sonra kullanılamaz. İlgili Puan’ların kullanım süresi içinde satın alınan ürünlerin iadesinde, iade alınan Puanlar’ın da ilk kazanıldığı tarihten itibaren ve belirli süresi içinde kullanılması şarttır, bu ve sair nedenler ile Puan geçerlilik süresi uzamaz/yenilenmez. Denizli Markalar Birliği, MaltaVista Mobil Uygulaması kullanımı ile ilgili tüm şartlar için geçerli olduğu üzere, Puanlar ile ilgili tüm kuralları değiştirebilme ve Puan uygulamasına kazanım ve/veya kullanım açısından son verme haklarını her zaman için saklı tutar.

Herhalükarda, kullanılmamış Puanlar mukabilinde Kullanıcı'ya kısmen veya tamamen bir "para" ödenmesi söz konusu değildir.

MaltaVista Mobil Uygulaması ve Puan kazanım ve kullanımında olası uyuşmazlıkların çözümü için öncelikle Denizli Markalar Birliği ile temas kurmanızı rica ederiz, sorunun çözümünün mümkün olmadığı hallerde kanunen görevli-yetkili tüm Mahkeme ve Mercilere (mahiyetine ve kanuni tutarlarına göre yaşadığınız yerdeki Tüketici Mahkemeleri ve Hakem Heyetleri dahil) başvurabilirsiniz. MaltaVista İşyerleri ile tüketici işlemlerinde Denizli Markalar Birliği taraf ve temsilci-aracı olmadığından, kullanıcılar ile İşyerleri arasındaki uyuşmazlıklar, tabi oldukları mevzuat hükümleri dahilinde ve işlemin mahiyetine göre yetkili-görevli Mahkeme-Mercilerde çözümlenir; bununla beraber "Puan kazanım ve kullanım işlemlerinde" bir sorun yaşamanız halinde, Denizli Markalar Birliği ile paylaşırsanız, imkanları ve MaltaVista'nin işleyiş kuralları dahilinde çözümü için yardımcı olabilir.

Yukarıda Bilgilendirmeler'de yer alan tüm esaslar ve kurallar aşağıdaki Kullanıcı Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır ve Kullanıcı Sözleşmesi onaylandığında Sözleşme gibi geçerli-bağlayıcıdır.

Denizli Markalar Birliği, MaltaVista Mobil Uygulaması ve kullanım koşulları hususunda (kapsam, içerik, zamanlama, servisler-özellikler, MaltaVista İşyerleri, ürünler, her türlü ödül puanları ve hediyeler ve/veya İmkanlar itibari ile) gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma ve kısmen-tamamen sonlandırma hakkını her zaman için saklı tutar ; bunlar, Denizli Markalar Birliği tarafından MaltaVista Mobil Uygulaması içinde (internet-mobil data bağlantısı gerekir) veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

(Lütfen şimdi Kullanıcı Sözleşmenizi okuyunuz ve inceleyiniz).

 

MALTAVISTA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1.   MaltaVista - MaltaVista Mobil Uygulaması (Aplikasyon/Uygulama)

 

a.   Genel Olarak MaltaVista Nedir ve Nasıl Kullanılır

MaltaVista Mobil Uygulaması/Servisi (Uygulama), Denizli Markalar Birliği (Adres: Mehmetçik Mah. Doğan Demircioğlu Cad. No: 18 / 6 Pamukkale - Denizli - Türkiye, İnternet adresi www.maltavista.app, Tel: (0258) 211 47 46, Müşteri Hizmetleri Telefon : 0 850 346 70 46, Faks: (0850) 346 70 46 E-posta: : info@mumbara.com) tarafından geliştirilmiş, data iletişimi bulunan akıllı cihazlara (cep telefonu, tablet vb) yüklenerek ve Uygulama içinde gösterildiği gibi çalıştırılarak, MaltaVista Kullanıcılarının, iletişim ve kişisel olan/olmayan bilgilerinin eşleştirilmesi sureti ile, MaltaVista platformuna dahil işyerlerinin (İşyeri/İşyerleri) mağazalarında (fiziksel mağazalar ile duruma göre elektronik ticaret siteleri ve çağrı merkezi satış birimlerinde), keza sosyal medya hesaplarında duyurdukları Kampanyalarını, tekliflerini, yeni ürünlerini, duyuru ve tanıtım-reklamlarını ve sağladıkları İmkanları öğrenmelerini ve İşyerlerinden (mağazalarından) yapacakları ürün ve hizmet (Ürün/Ürünler) alımlarında, öngörülen şartlarda MaltaVista ödülü olan Puanlar kazanıp yine İşyerlerindeki ürün alışverişlerinde belirlenen koşullarda indirim, hediye ürün temin vb. amaçlı kullanabilmelerini sağlayan bir mobil uygulama servisidir (Diğer özellikleri aşağıda anlatılmıştır).

 

MaltaVista Kullanıcılarının MaltaVista özelliklerinden, İşyeri Kampanya ve İmkanlarından yararlanabilmeleri için internete erişimi (mobil veri iletişimi) açık akıllı mobil cihazlarına MaltaVista Uygulamasını yükleyerek kendilerinden alınacak bilgileri ve uygulama kullanımındaki izinleri içeren Bilgilendirmeleri-MaltaVista Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmelerinin yanısıra Denizli Markalar Birliği tarafından akıllı cihazlarına kısa mesajla (SMS) veya uygulama üzerinden zaman zaman gönderilecek/gösterilecek kodları, şifre vb.lerini uygulamaya girmeleri ya da İşyerlerinde göstermeleri / belirtmeleri gerekir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için kural olarak Uygulamanın ve akıllı cihazların kablolu- kablosuz ve/veya mobil data ve/veya SMS iletişiminin açık olması, Kullanıcının cihazından MaltaVista uygulamasını kaldırması halinde ve cihazını değiştirdiği durumlarda (önceki cihazından uygulamayı kaldırmalıdır), keza Uygulama kurulumu sırasında Kullanıcı tarafından verilen GSM no.sunun değişmesi halinde, cihazına/yeni cihazına aynı usulleri izleyerek yeniden kurması gerekir.

 

MaltaVista Mobil Uygulamasının ilk kurulumu sırasında Kullanıcı tarafından verilen bu GSM no.sunun iptali veya değişmesi halinde Kullanıcı'nın o güne kadar edindiği haklar-İmkanlar sona erebilir. Denizli Markalar Birliği tarafından bu halde (ve/veya akıllı cihaz kayıp/çalıntı işlemlerinde) tatbik edilmek üzere farklı bir sistem-kurallar öngörülmüş ise uygulamaya alındığı tarihten sonrası için geçerli olmak ve Kullanıcı'nın gerek yukarıda belirtilen halleri, gerek önceki kullanıcılığının tespiti-teyiti için Denizli Markalar Birliği'nin tespit edeceği tüm işlemleri (yeni GSM no.lu telefonuna yükleyeceği MaltaVista Mobil Uygulaması üzerinde ve Denizli Markalar Birliği'nin göstereceği fiziki mekanlarda) yapması kaydı ile, geçmişteki bazı (geçerlilik süresi bitmemiş) hak-imkanları yeni GSM no.su ile Denizli Markalar Birliği'nce belirlenecek ileriki bir tarihten itibaren kullanabilmesi mümkün olabilir (Ancak bu, Denizli Markalar Birliği'nin Kullanıcı'ya bir taahhüdü değildir ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin diğer tüm hükümleri geçerli ve saklıdır).

 

MaltaVista İşyerleri Kullanıcılara uygulama üzerinden teklif, kampanya, servis, hediye vb. iletişimleri yapacak, dileyen MaltaVista Kullanıcısı'nın yararlanmak istediği İşyeri teklif, kampanya ve hediyeler (genel ifadesi ile İmkânlar) için cihazlarındaki uygulama üzerinden katılım kodu üretilecektir. Üretilen bu kod o İşyerinden alışverişlerinde kullanılmak üzere uygulama içinde, MaltaVista Kullanıcısının ulaşabileceği bir alanda muhafaza edileceği gibi aynı zamanda otomatik olarak MaltaVista ID QR koduna eklenecek ve Kullanıcı ilgili İşyerinde MaltaVista ID QR kodunu ibraz ederek (mobil cihazında göstererek, İşyerindeki ilgili alette tuşlayarak, İşyerleri'nin elektronik ticaret sitelerinde yer alan özel kod alanlarına kampanya kodunu manuel olarak girerek vb. gibi ) İşyerlerinin MaltaVista'e özel İmkanlarına ulaşacak ve/veya bu İmkanlar'dan MaltaVista ödül puanları olan Puanlar kazanıp kullanabilecektir.

 

Dileyen MaltaVista Kullanıcısı Uygulama üzerinden edindiği bilgiler veya linkler ile İşyerleri'nin mağazalarına (fiziki mağazaları veya elektronik ticaret mağazaları vb.e) ulaşarak, Ürün alışverişlerini, İşyerleri'nin söz konusu fiziki mağazalarında ilgili İşyeri'nin satış uygulamaları-esasları, kampanyaları ve kampanyaları için öngördükleri Ürün miktarları dahilinde, elektronik ticaretin söz konusu olduğu her durumda ilgili İşyeri'nin mesafeli sözleşmesini yaparak (duruma göre öncesinde üyelik işlemlerini de tamamlayarak) yine İşyeri'nin öngördüğü İmkanlar ve aralarındaki anlaşma hükümleri çerçevesinde gerçekleştirir.

 

Kullanıcılar'ın doğrudan Denizli Markalar Birliği'nden alışveriş yaptıkları hallerde Denizli Markalar Birliği ile (de) mesafeli sözleşme yapmaları gerekir ve yalnız bu hallerde Kullanıcı ile Denizli Markalar Birliği arasında bir tüketici işlemi gerçekleşmiş olur.

 

İleride MaltaVista'ye yeni özellikler/İmkanlar eklendiği ve/veya Denizli Markalar Birliği tarafından kullanıma açıldığı taktirde, Kullanıcılar, Denizli Markalar Birliği'nce belirlenen kuralları dahilinde yeni özellik ve İmkanlar'dan istifade edebileceklerdir. Bir ücret öngörülmediği sürece, söz konusu özellik-İmkanlar'dan fiilen istifade eden Kullanıcılar bahsi geçen, Uygulama içinde ya da uygun diğer yöntemler ile bildirilecek kuralları kabul etmiş sayılırlar.

 

b.   MaltaVista Mobil Uygulaması-Servisi ne değildir.

 

MaltaVista (Denizli Markalar Birliği), Kullanıcılar ve İşyerleri arasındaki Ürün (mal ve hizmet) alışverişlerinde bir aracı değildir. İşyerleri'nin mağazalarına ve elektronik ticaret-mesafeli satış sitelerine, Ürün ve kampanya bilgilerine MaltaVista Uygulaması üzerinden ulaşılması MaltaVista'nın Kullanıcılar'a sağladığı bir özellik olmakla beraber Ürünler'e ilişkin her türlü tanıtım, bilgilendirme, reklam-pazarlama ve satış işlemleri ile sair tüketici işlemleri sadece İşyerleri ile Kullanıcı arasındadır ve gerek bu işlemlere ilişkin bilgilendirmeler ve satış sözleşmesinin yapılması, gerek Kullanıcılardan satış işlemi uyarınca tahsilatlar-Kullanıcıların İşyerlerine ödemeleri gibi sorumluluklar, gerek ise Ürünler ile ilgili olarak satış sonrası için mevzuatta öngörülmüş alıcı (tüketici) ve satıcı sorumluluk ve gereklerini yerine getirmek münhasıran İşyerleri'nin ve Kullanıcılar'ın yükümlülükleridir.

 

İşyerleri'nin Kullanıcılar'a sağladığı Kampanya ve sair İmkanların koşulları, Puan kazanılacak/kullanılacak haller dahil, Ürün türü, miktarı, cinsi ve geçerlilik süreleri itibari ile ilgili İşyeri'nce belirlenir ve bu İmkanlar ancak geçerlilik süresi içinde kullanılabilir. Buradaki genel kuralların yanısıra Kampanya (İmkan) bazında geçerli özel yararlanma şartları Uygulama'daki ilgili Kampanya ana sayfasında veya alt-devam sayfasında belirtilmiş olup < Fırsat Detayları > / tıklanarak görülebilir. Bunlar, önceden haber verilmeksizin, belirtilen hususlar itibari ile değiştirilebilir veya tamamen iptal edilebilir.

 

Denizli Markalar Birliği tüm bu tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelim işlemler ve herhangi bir aşaması veya neticesi açısından ilgili İşyeri veya Kullanıcı'nın aracısı, vekili, komisyoncusu, acentesi, ortağı, pazarlamacısı, bayisi, temsilcisi vb değildir; İşyerleri veya Kullanıcı nam ya da hesabına alım satım işlemi yapan veya aralarındaki satış işlemleri ile sair tüketici işlemlerine aracılık eden gibi bir konumda (da) bulunmadığı gibi, İşyerleri veya Kullanıcılar’a karşı bu konularda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü yoktur. Ancak, herhangi bir tarafa karşı herhangi bir maddi–hukuki edim, taahhüt ve sorumluluk üstlenmeksizin, Puan kazanımı ve kullanımı gibi hususlarda, kendisine intikal ettirilmiş sorunlar itibari ile, Kullanıcılar ile İşyerleri arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi, sorunun çözümü için imkanları dahilinde yardımcı olabilir.

 

Denizli Markalar Birliği'nin Kullanıcılar'a bizzat ve doğrudan satış yaptığı hallerde, diğer MaltaVista İşyerleri'nden alışverişler için geçerli olduğu gibi Denizli Markalar Birliği ile Kullanıcı arasında MaltaVista üzerinden/içinden doğrudan/dolaylı surette ayrıca ulaşılacak bir mecrada, durumun mahiyetine göre ayrı bir yazılı/sözlü sözleşme veya mesafeli satış sözleşmesi yapılır ve ilgili Ürün'ün Kullanıcı'ya satışı söz konusu sözleşmeye tabi olur, bu Kullanıcı Sözleşmesi'nin işlemin mahiyetine uygun hükümleri de birlikte tatbik edilir.

 

MaltaVista'deki Puanlar ödül puanlardır, elektronik para vb mahiyetinde olmadıkları gibi Denizli Markalar Birliği veya İşyerleri para transferleri yapan ödeme kuruluşu veya hizmet kuruluşu değillerlerdir. İleride MaltaVista'ye bu ve diğer alternatif ödeme sistemi/mobil ticaret özelliğinin dahil edilmesi ve Kullanıcı'nın bundan yararlanmak istemesi halinde, ilgili tüm taraflar bu sistemlerin uygulaması için ilgili mevzuatın ve yetkili kuruluş(lar)ın kendileri için öngördüğü iş, gerek ve sorumlulukları yerine getirirler.

 

MaltaVista, bu Kullanıcı Sözleşmesi'nde açıkca üstlendiği edim ve sorumluluklar dışında, Kullanıcılara (veya İşylerlerine yahut diğer ilgililere) karşı, doğrudan/dolaylı surette herhangi bir taahhüt ve mesuliyet altında bulunmamaktadır.

 

2. MaltaVista'da Gizlilik-Güvenlik ve Kişisel Verileriniz - Ticari Elektronik İletişim ve Diğer İletişimler

 

a.   Kullanıcılar'ın MaltaVista (Denizli Markalar Birliği)'ya sağladığı kişisel ve diger bilgiler nelerdir, nasıl kullanılır ve işlenir:

 

MaltaVista (Denizli Markalar Birliği), Kullanıcılar'ın isim, soyisim, cep telefon numaraları, doğum tarihi, yaşadığı şehir, cinsiyet gibi kişisel bilgilerini veri kayıt sisteminde muhafaza eder. Kullanıcılar Uygulama'ya girdikleri ve sair yollar ile verdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar.

 

Kişisel tercihler ile ilgili olup MaltaVista uygulaması üzerinden veya haricen (örneğin MaltaVista Çağrı Merkezi'nde) paylaşılan bilgiler de MaltaVista'de saklanabilir.

 

MaltaVista'da android.permission.CAMERA izni qr code okuma vasıtasıyla puan yükleme ve puan harcama işlemleri için gereklidir ve onay amaçlı kullanılır. Bu yolla hiç bir data kayıt altına alınmamakta veya farklı bir işlemde kullanılmamaktadır.

 

MaltaVista Kullanıcılar'a olabildiğince en uygun tekliflerin iletilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla Kullanıcılar'ın MaltaVista uygulaması üzerinden yararlandığı kampanyalar, beğendiği ürünler, alışveriş alışkanlıkları, alışveriş fatura vb. bilgileri, katıldıkları oyunlar ve Uygulamayı kullanma işlemleri ile kullanım trendleri MaltaVista nezdindeki basılı/manyetik arşivlere kaydedilip işlenerek MaltaVista özellik- servislerinden ve İmkanlardan istifade edebilmesi amacı ile paylaşılır, işlenir ve kullanılır. Ancak Kullanıcı'nın bunlardan istifade edebilmesi için gerekmedikçe, "ismi" paylaşılmaz.

 

Kullanıcı'nın o anda bulunduğu konuma (şehir, semt, bölge, işyeri-mağaza vb lokasyonlara) uygun teklifleri cihazında (Uygulamada) görebilmesi için MaltaVista bu lokasyon bilgilerini kendi tarafında saklayabilir ve işleyebilir/inceleyebilir. Bu sayede örneğin farklı bir şehirde olduğu için zaten yararlanamayacağı (söz konusu lokasyondaki İşyeri/İşyerleri'ne özgü) bir Kampanya bilgisi-teklifi yerine, Kullanıcı'ya o anda bulunduğu konuma uygun kampanya ve tekliflerin gönderilmesi, bunları MaltaVista Uygulamasında görebilmesi sağlanır (MaltaVista'nin olağan işleyişinde tüm Kullanıcılar'a gönderilen teklif-bilgilendirmeler lokasyondan bağımsız duyurulurlar).

 

MaltaVista İşyerlerinin bir kısmında akıllı cihazlardaki bluetooth sayesinde MaltaVista Uygulaması ve/veya Kullanıcısı tanınabilir ve Kullanıcıların o mağazaya girmiş olduğu anlaşılır; böylece bir Kullanıcı mağazaya girdiğinde, cihazlarının bu özelliği açık ise, o an mağazada geçerli imkanlardan haberdar olabilir, örneğin Kampanya fırsatlarından istifade edilebilir, bazen oyunlar oynayarak ödüller, hediyeler de kazanılabilir. Kullanıcılar konum (lokasyon) ve/veya bluetooth ayarlarını cihazlarının ve/veya Uygulamanın Ayarlar bolumunden istedikleri zaman açıp kapatabilirler . Ancak bu ayarların kapatılması durumunda söz konusu İşyeri-mağaza teklifleri algılanamaz (Uygulamada görülemez), mağaza içi fırsatlardan-oyunlardan, İmkanlar'dan yararlanılamaz.

 

MaltaVista, Kullanıcının Denizli Markalar Birliği nezdindeki Kullanıcı bilgilerini, bunun gibi diğer MaltaVista İşyerleri'ndeki mevcut-sonradan oluşacak bilgilerini (mağaza kartları, müşteri sadakat kartları gibi kart bilgileri dahil) Uygulamanın işlerliğini ve faydalanmasını sağlamak için alabilir, MaltaVista (Denizli Markalar Birliği) nezdindeki bilgileri ile birleştirebilir ve işleyebilir.

 

Kullanıcılar'ın, MaltaVista İşyerleri'nde MaltaVista Kullanıcısı olduklarını bildirerek yaptıkları alışverişlerde o alışveriş ile ilgili (konum-lokasyon, tarih,tutar, alışveriş içeriği) bilgileri İşyeri'nden temin edilir ve bu bilgiler MaltaVista Puan kazanımlarının ve kullanımlarının hesaplanması ve ileride Kullanıcı'ya uygun teklifler sunulabilmesi amacı ile kullanılır.

 

Denizli Markalar Birliği aynı amaçlar ile diğer üçüncü şahıs kaynaklarından ve servis sağlayıcılardan zaman zaman burada belirtilen muhtelif Kullanıcı bilgilerini alabilir ve bu bilgileri MaltaVista Sistemi'ndeki bilgileri ile birlikte işleyebilir.

 

MaltaVista, Kullanıcılar'a Uygulama içerisinde veya MaltaVista Çağrı Merkezi'nden aranmaları suretiyle ve diğer uygun yöntemler ile yaptığı anketlerde edinilen bilgileri (de) işleyebilir ve kullanabilir (MaltaVista veya İşyerleri'nce yapılabilecek bu tür anket sorularını cevaplayıp cevaplamamak Kullanıcı'nın kararındadır, bununla beraber anketlere katılma hususunda bir ödül, hediye vb öngörülmesi durumunda bundan istifade edemez).

 

Kullanıcılara MaltaVista özellik ve/veya servislerinin sağlanabilmesi için Uygulama üzerinden ve/veya haricen elektronik iletişimler yapılması gerekmektedir. Bu iletiler ticari nitelikte olabileceği gibi sosyal ve sair nitelikte de olabilir.

 

MaltaVista (Denizli Markalar Birliği) ve MaltaVista İşyerleri, doğrudan veya ilgili hizmet sağlayıcıları marifeti ile, Kullanıcılar'a MaltaVista servisleri, İşyerlerinin Ürünler'i, Kampanya teklifleri ve şartları, öngördükleri İmkanlar ile ilgili olarak her türlü ticari ve ticari olmayan elektronik iletişim (Uygulama içinden anlık bildirimler, sms, çağrı merkezinden arama ve/veya e-posta yollarından herhangi biri veya bir kaçı ile) yaparlar, elektronik ileti gönderirler. Kullanıcılara gönderilen bu yazılı-sözlü iletiler için Kullanıcılar'dan MaltaVista tarafından herhangi bir bedel alınmaz. Kullanıcılar'ın MaltaVista Uygulamasını kullanırken yaptıkları data kullanımı ve ileşitimlerin ücret-masrafları ise, abonesi oldukları servis sağlayıcı ile anlaşmalarına tabidir ve kendilerine aittir.

 

MaltaVista ve İşyerleri'nin Kullanıcılar'a elektronik iletişimleri için Kullanıcı mobil iletişim bilgileri ile konum verileri kullanılabilir. Ancak MaltaVista’den email, sms ya da Uygulama üzerinden anında iletim bildirimleri almak istemeyen Kullanıcılar, duruma göre cihazlarının, duruma göre uygulamanın Ayarlar vb. kısmında bu seçimlerini belirtmeleri durumunda email, sms veya anında iletim bildirimlerini ve diğer iletileri almayabilirler.

 

MaltaVista, kümüle (toplu) Kullanıcı bilgilerini ad-soyad bilgilerini içermeyecek şekilde iş ortakları (yatırımcıları dahil), basın gibi üçüncü şahıslar ile paylaşabilir. Örnek olarak MaltaVista yatırımcılarına veya basına toplam üye sayısını, Kullanıcılar'ın demografik durumlarını, sipariş sayıları gibi kümüle bilgileri verebilir.

 

MaltaVista, İşyerleri ile, Kullanıcılara teklifler veya özel teklifler sunabilmeleri için yine isim-soyad bilgisi olmadan kümelenmiş Kullanıcı trendlerini paylaşabilir. Örnek olarak, Kınıklı bölgesindeki bir MaltaVista İşyeri restaurantın o bölgede olan Kullanıcılar'a özel tekliflerini uygulama üzerinden gösterebilmesi için Kınıklı’da bulunan MaltaVista Kullanıcılarının sayısı, demografisi ve kümüle davranış bilgileri o İşyeri'ne verilebilir, MaltaVista Mobil Uygulaması üzerinden o Kullanıcılar'ı söz konusu özel tekliften bilgilendirmek için elektronik iletişim yapılabilir.

 

Muhtelif paylaşımlar için MaltaVista uygulaması üzerinden Kullanıcı'nın İşyeri / teklif / Kampanya (genel ifadesi ile İmkan) bazında izni de talep edilebilir; yararlanmak isteyen Kullanıcıların bu izni vermesi gerekmektedir. Ancak zaman zaman bu şekilde izin istenmesi/verilmesi MaltaVista'nın olağan özellikleri ve servisleri için her seferinde bu prosedürün uygulanması gerektiği ve uygulanacağı anlamına gelmemektedir.

 

MaltaVista, Kullanıcılar'a MaltaVista servislerini verebilmek için çeşitli hizmet sağlayıcıları ile de kişisel bilgileri ve kişisel olmayan bilgileri paylaşabilir. Denizli Markalar Birliği'nin MaltaVista Sistemi için "sunucu barındırma/işletim" servisi sağlayıcıları, MaltaVista’nin Kullanıcılar'a data ve elektronik ileti gönderecek servis sağlayıcılar ile iletişim bilgilerinizi paylaşması gibi. Yine örneğin, bir çağrı merkezi firmasının Kullanıcılar'dan MaltaVista için gelen çağrıların yanıtlanmasında MaltaVista üzerinden kişisel olan ve olmayan bilgilere erişimi olacak, MaltaVista'nin uygulaması ve şikayetler/yanıtlanması ile ilgili telefon görüşmeleri kayda alınabilecek, kullanılabilecektir.

 

MaltaVista, bu tür özellikler kullanıma açıldığında, Kullanıcının MaltaVista İşyerleri'ne ait mevcut marka kartları (mağaza sadakat kartları vb) ile ilgili bilgileri İşyerleri'nden alabileceği gibi bu tür kartlar için yeni başvurular MaltaVista üzerinden yapılmak istenir ise MaltaVista'deki bilgiler söz konusu İşyeri ile paylaşılır. (İşyeri'nin marka kartı vermek/kullandırmak için istediği zorunlu bilgiler sağlanmaz ise yahut İşyeri'nce kart istemi herhangi bir neden ile uygun bulunmaz ise, başvuru kabul edilmeyebilir).

 

MaltaVista'nin bir başka şirketle birleşmesi, bir başka şirkete devri veya bir başka firmayı satın alması durumlarında kişisel bilgiler anılanlara devredilebilir/alınabilir, Kullanıcılar'a bahsi geçenlerce de elektronik iletişim yapılabilir.

 

Bilgiler burada belirtilen kapsamda ve şartlarda, yurt içinde ve dışında kullanılabilir ve işlenebilir.

 

Yasal durumlarda MaltaVista, Kullanıcı bilgileri-verilerini Mahkemelere ve yetkili İdari Mercilere verilebilir.

 

Bu Kullanıcı Sözleşmesi'ni onaylayan Kullanıcılar, kişisel ve kişisel olmayan mevcut-sonradan oluşacak bilgilerinin (isim, soy isim, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşadıkları bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, alışveriş alışkanlıkları, cep ve diğer telefon no.ları, mail adresleri, konumları vs.) kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde, Bilgilendirme Bölümü ve yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, diğer suretler ile işlenmesine ve kendilerine ticari reklam, tanıtım ve kampanya duyuları dahil olmak üzere iletişim yapılmasına muvafakat etmiş olurlar ve aksi Kullanıcı tarafından MaltaVista'ya (Denizli Markalar Birliği'ne) bildirilmediği sürece, MaltaVista uygulaması cihazdan kaldırılmış yahut Kullanıcı Sözleşmesi sona ermiş olsun/olmasın, bu muvafakatleri geçerli olmaya devam eder.

 

b.   MaltaVista Kullanıcıları Kişisel Verilerinin İşlenmesini-Kullanımını ve/veya Taraflarına İletişimleri Durdurabilirler ve Bu Hususlarda Bilgi Alabilirler

 

Kullanıcılar tarafından veri kullanımı ve/veya iletişimin durdurulması isteği herhangi bir gerekçe gösterilmesi gerekmeksizin her zaman yapılabilir. MaltaVista Kullanıcıları, kişisel verileri ile ilgili olarak Bilgilendirmeler'de açıklandığı gibi Denizli Markalar Birliği'ne başvurabilirler, bu husustaki kanuni bilgilenme ve talep haklarını de kullanabilirler.

 

Kullanıcılar söz konusu bilgilerin-verilerin kullanımını ve/veya taraflarına yapılacak iletişimleri duruma göre cihazlarının veya MaltaVista Mobil Uygulamasının Ayarlar ve benzeri bölümünden-fonksiyonundan engelleyebilir (internet/data bağlantısı gerekebilir) veya Denizli Markalar Birliği'ne ulaşarak her zaman için (yasal sürelerde) durdurabilirler; bunun gibi MaltaVista Uygulamasının cihazdan kaldırılması "MaltaVista Uygulaması" üzerinden ileti alımlarını durdurur. (Bu takdirde MaltaVista'dan yararlanılamayabilir).

 

Denizli Markalar Birliği'ne açıkca ve usulünce bildirilmiş Kullanıcı isteğine göre, kanunen gereken hallerde kişisel veri işlemleri ve/veya iletişimler, ilgili yasal azami süre aşılmamak üzere, MaltaVista sistemlerine uygun en kısa sürede durdurulur. Kullanıcılar cari kanunlarca böyle bir hakka sahip oldukları durumlarda ayrıca MaltaVista nezdindeki bilgilerinin silinmesini de her zaman talep edebilirler ve bu durumda, hukuken muhafazası gereken-mümkün olanlar hariç, bilgiler, MaltaVista sisteminden yasal azami süreler dahilinde silinir ya da anonimleştirilir (Yine tüm bu hallerde, Kullanıcılar Bilgilendirmeler ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin muhtelif kısımlarında yazılı hak ve İmkanları kaybedebilirler ve bundan ötürü MaltaVista'dan veya İşyerleri'nden herhangi bir talepte bulunamazlar). Herhangi bir teknik aksaklık vs.'den ötürü yukarıdaki gereklerin yerine gelmemiş olması halinde, MaltaVista (Denizli Markalar Birliği), Kullanıcı'nın bildirimi üzerine gereğini mümkün olan en kısa sürede yapar.

 

Denizli Markalar Birliği'ne açıkca ve usulünce bildirilmiş Kullanıcı isteğine göre, kanunen gereken hallerde kişisel veri işlemleri ve/veya iletişimler, ilgili yasal azami süre aşılmamak üzere, MaltaVista sistemlerine uygun en kısa sürede durdurulur. Kullanıcılar cari kanunlarca böyle bir hakka sahip oldukları durumlarda ayrıca MaltaVista nezdindeki bilgilerinin silinmesini de her zaman talep edebilirler ve bu durumda, hukuken muhafazası gereken-mümkün olanlar hariç, bilgiler, MaltaVista sisteminden yasal azami süreler dahilinde silinir ya da anonimleştirilir (Yine tüm bu hallerde, Kullanıcılar Bilgilendirmeler ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin muhtelif kısımlarında yazılı hak ve İmkanları kaybedebilirler ve bundan ötürü MaltaVista'dan veya İşyerleri'nden herhangi bir talepte bulunamazlar). Herhangi bir teknik aksaklık vs.'den ötürü yukarıdaki gereklerin yerine gelmemiş olması halinde, MaltaVista (Denizli Markalar Birliği), Kullanıcı'nın bildirimi üzerine gereğini mümkün olan en kısa sürede yapar.

 

MaltaVista üzerinde Kullanıcı kişisel verilerinin ve/veya diğer bilgilerinin kullanımı-işlenmesi ve/veya tarafına iletişim, Kullanıcının önceden veya bilahare herhangi bir MaltaVista İşyerine ya da Denizli Markalar Birliği yahut bunların iş ortaklarına/tedarikçilerine bu hususta verdikleri izin (keza aynı anlamdaki muvafakat, rıza veya onay) uyarınca yapılıyor ise; bunların mevzuat gereği halen onaylı sayılan mevcut veri tabanlarını kullanım sureti ile MaltaVista Kullanıcılarına ticari elektronik ileti gönderme hak ve yetkileri ayrıca ve her durumda saklı olmakla beraber; Kullanıcı'nın MaltaVista'ya (Denizli Markalar Birliği’ne) bildirdiği durdurma isteği, MaltaVista'nın bu konuda bir insiyatifi ve sorumluluğu olmadığından, izin verdiği kuruluşca herhangi bir surette Kullanıcı'ya yapılan iletişimlerin ve veri kullanım-işlenmelerinin de durdurulacağı anlamına gelmez; Kullanıcı'nın bu hususta, ilgili kuruluşa ayrıca başvurması gerekir ve ilgili tüm işlemler ile gerek-sonuçları Kullanıcı ve bahsi geçen kuruluş arasındadır.

 

c.   MaltaVista'de Kullanıcı Bilgilerinin Güvenliği

 

MaltaVista (Denizli Markalar Birliği), Kullanıcı kişisel bilgilerinin korunması için kanunen zorunlu gereken ve teknik olarak mümkün genel güvenlik tedbirlerini almıştır.

 

Ne var ki, gerekli önlemlerin alınmasına rağmen data (veri) güvenliğinde ihlal durumları (kanunsuz müdahaleler, virüsler ve benzerleri neticesi) maalesef olabilmektedir. Böyle bir data güvenliği ihlali halinde, Denizli Markalar Birliği durumdan haberdar ise ve ihlalin mahiyetine göre gerekiyor ise Kullanıcılar'ı uygun yöntemler ile bilgilendirebilir. Bu durumda (varsa) Denizli Markalar Birliği tarafından bildirilen işlemlerin, duruma göre MaltaVista Uygulamasındaki güncellemelerin Kullanıcı tarafından derhal yapılması gerekir (Kullanıcı cihazlarındaki "işletim sistemleri" ve benzerleri ile ilgili güvenlik açıkları ve ihlallerinin de Kullanıcı tarafından usulunce-zamanında giderilmesi gerekir).

 

Öte yandan, Uygulama kapsamında ilgili fonksiyon (özellik) içerisinde belirli işlemlerin güvenliği için Kullanıcı'ya tanımlanan şifrenin ve kullanım sırasında zaman zaman uygulama tarafından üretilebilecek veya Denizli Markalar Birliği'nce gönderilebilecek her türlü kodun gizliliği ve güvenliğini temin her durumda Kullanıcı'ya aittir.

 

Kullanıcılar'ın akıllı cihazlarındaki MaltaVista uygulamasına marka kartları (mağaza sadakat kartları vb.) ve kredi kartlarını ya da bunlara ait bilgileri yüklemeleri tamamen kendi inhisar ve kararlarındadır; akıllı cihazın başkasına verilmesi, Uygulamanın birden fazla cihaza yüklenmesi/paylaşılması, cihaz(lar)ın kaybolması, hasara, zarara ve ziyana uğraması halinde ve akıllı cihaz(lar)daki bu tür bilgilerine Kullanıcı dışındaki (herhangi bir) üçüncü kişinin herhangi bir surette ulaşması ve kullanması durumlarında hertürlü sorumluluk ve menfi netice riski ile bu tür sonuçları Kullanıcı'ya aittir.

 

Herhalükarda, Denizli Markalar Birliği ve MaltaVista İşyerleri ile hizmet sağlayıcıları ve sair ilgilileri, insiyatifleri dışında ve/veya kanunen sorumlu olmadıkları sebeplerle Kullanıcı bilgi-verilerinin ihlali sonucu oluşan Kullanıcı kayıp ve zararlarından sorumlu olmazlar; ancak kasıtlı veya ağır kusurlu eylemlerinin varlığında, kanuni kapsamı ve şartları dahilinde mesul sayılırlar.

 

d.   MaltaVista Uygulaması Üzerinden Ulaşılan İnternet Siteleri (Elektronik Ticaret Siteleri ve Diğer Siteler)

 

Kullanıcılar MaltaVista üzerinde duyurulan/gösterilen Kampanyalarda, Tazecik duyurularında ve/veya cesitli diğer alanlarda MaltaVista İşyerleri'nin ve diğer şahısların sitelerine, mobil uygulamalarına vb.'e yönlenebilirler. MaltaVista Uygulaması üzerinden bu suretle ulaşılan sitelerde data (kişisel bilgiler ve diğer bilgiler) paylaşımları ve data güvenligi o sitenin kurallarına tabidir. Denizli Markalar Birliği'nin, MaltaVista İşyerleri'ne ait olanlar dahil olmak üzere, bu sitelerdeki güvenlik ve gizlilik koşulları ile uygulamaları üzerinde bir yetkisi, kontrolü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Kullanıcıların MaltaVista Platformu dahilindeki İşyerleri'nin elektronik ticaret sitelerinde ve benzerlerinden alışverişlerinde geçerli diğer esaslar Kullanıcı Sözleşmesi'nin ilgili kısımlarında ayrıca ve ayrıntılı belirtilmiştir.

 

3.   MaltaVista Kullanılırken Bilinmesi ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

 

a. Kullanıcılar'ın MaltaVista Mobil Uygulamasına ilişkin her türlü şifre-kodlarını, yükledikleri sadakat kart bilgilerini, keza varsa kredi kartı bilgilerini ve genel olarak Uygulamanın yüklü olduğu cihazlarını korumaları, bunların ilgisiz üçüncü kişilerin eline geçmemesi için, virüsler ve diğer zararlı programlar ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere, luzumlu tüm tedbirleri şahsen almaları gerekir.

 

b. MaltaVista Mobil Uygulamasının-Servislerinin kullanımı ücretsiz olmakla beraber;

 

i) Uygulama kullanımının gerektirdiği her türlü haberleşme-iletişim giderleri, servis sağlayıcısı ile şahsi anlaşmasına göre Kullanıcı'ya aittir. ii) Uygulamadaki bilgi-tanıtım ve kampanyalardan istifade ile MaltaVista işyerlerinden herhangi bir yöntem ile yapılacak alışveriş işlemleri ve bağlantılı işlemler doğrudan Kullanıcı ile ilgili İşyeri arasında olduğundan alışveriş bedelleri ve diğer bedeller Kullanıcı'ya aittir. iii) Kullanıcı'nın Puan kazandığı bir ürünü iade etmesi halinde, MaltaVista nezdinde başka yeterli Puanı yok ise, söz konusu ürünü alırken kazandığı Puan tutarını ödemesi gerekir; ilgili İşyeri (MaltaVista'nin uygulamasına göre iade ettiği ürünü satın aldığı İşyeri veya satın aldığı ürün sebebi ile kazandığı Puan'ı kullandığı İşyeri yahut Denizli Markalar Birliği) o Puanların parasal-nakdi değeri olan tutarı Kullanıcı'dan derhal tahsil eder. iv) Kullanıcılardan (yeni) bir ücret, masraf ve sair bedel talep edilmesi söz konusu olan MaltaVista özellikleri ve servisleri için Uygulama üzerinden Kullanıcıların (duruma göre genel veya işlem bazında) ayrıca onayı alınır.

 

c. MaltaVista'de Kullanıcılar'a sağlanan özellikler, bilgilendirmeler, Kampanya teklifleri ve İmkanlar ( Puan kazanım ve kullanım şatları-değerleri dahil) tüm Kullanıcılar için aynı olabileceği gibi, bulundukları lokasyon (konum), alışveriş alışkanlıkları, yaşları, cinsiyetleri, İlgili İşyeri, Ürünler, Kullanıcılar'ın MaltaVista Uygulamasından yararlanma trendleri, MaltaVista İşyerleri'nden alışveriş tutarları ve sair unsurlar itibari ile Kullanıcılar'a farklı teklifler ve İmkanlar sağlanabilir.

Herhangi bir Kullanıcı'ya MaltaVista'da herhangi bir İmkan'ın sağlanmış olması diğer Kullanıcılar'a da aynı İmkanın sağlanacağı anlamına gelmediği gibi bir Kullanıcı'nın herhangi bir özellik, Kampanya ve İmkandan yararlanmış/yararlandırılmış olması, aynı MaltaVista İşyerinde veya bir başka İşyeri'nde yahut bir MaltaVista İşyerinin farklı satış noktalarında her zaman aynı veya benzeri İmkanlar'dan istifade edebileceği anlamına gelmemektedir.

 

d. Kullanıcıların MaltaVista İşyerleri'nde Puan kazanırken ve kullanırken, bu ve bağlantılı tüm işlemleri ve tutarlarını, ilgili işlem sırasında kontrol etmeleri ve bir yanlışlık var ise muhakkak ve derhal İşyeri'nde bildirmeleri şarttır; aksi halde haklarını yitirebilirler (Kullanıcılar'ın ilgili fatura vs işlem belgelerini de gerektiğinde ibraz için muhafaza etmeleri gerekir).

 

e. Puanlar Sözleşme'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullarda kazanılır, kullanılır ve geçerliliğini yitirir. Herhalükarda, kullanılmayan Puanlar mukabilinde MaltaVista Kullanıcılarına, herhangi bir surette, kısmen veya tamamen nakit para ödenmez, aynı anlamdaki kredi kartına ödeme/iade, iade mal fişi vb. tutarlarına eklenmesi gibi istemleri dahil olmak üzere bu tür talepleri karşılanmaz.

 

f. Denizli Markalar Birliği mücbir sebep hallerinde ve genel olarak bu Kullanıcı Sözleşmesi'nde açıkca üstlendiği edim ve sorumluluklar dışında, Kullanıcılara (veya İşyerlerine) karşı, doğrudan/dolaylı surette herhangi bir taahhüt ve mesuliyet altında bulunmamaktadır.

MaltaVista dahilindeki İşyerleri, önceden haber verilmeksizin her zaman değişebilir, bazı İşyerleri MaltaVista Sistemi'nden ayrılabilir veya yeni İşyerleri dahil olabilir.

 

g. Denizli Markalar Birliği, Kullanıcı'ya karşı haklarını doğrudan veya MaltaVista İşyerleri marifeti ile kullanabilir.

 

h. Burada bazı konularda hatırlatmalar yapılmış ve/veya diğer MaltaVista kullanım koşulları belirtilmiş olup Kullanıcı Sözleşmesi'nin (ayrılmaz parçası olan Bilgilendirmeler Bölümü dahil) diğer tüm esas ve şartları aynen ve herhalükarda geçerlidir.

 

i. Kullanıcılar, cihazlarında MaltaVista Mobil Uygulaması'nın Kullanıcı Bilgilendirme Metni ve Sözleşmesini Onaylıyorum kutusunu tıklayıp BAŞLA ve benzeri tuşuna bastıklarında (tıkladıklarında) bu Kullanıcı Sözleşmesi'ni (Bilgileriniz-Onayınız için Bilgilendirmeler bölümü dahil) tamamen okumuş, anlamış ve tüm hükümlerini açıkca kabul etmiş olurlar ve Denizli Markalar Birliği ile Kullanıcı arasında bu Kullanıcı Sözleşmesi kurulmuş olur.

 

4.   Kullanıcı Sözleşmesi'nde, MaltaVista Özelliklerinde ve Kullanıcı İmkanlarında Değişiklikler

 

MaltaVista (Denizli Markalar Birliği), ilgili mevzuata veya teknikte gelişmelere veya Kullanıcılar'a sağlanan özellik ve imkanlara göre mevcut özellik/servisleri durdurma, yeni özellik/servisler ekleme, güvenlik standartlarını değiştirme, MaltaVista Mobil Uygulaması'nın bazı özelliklerinde, Puanlar ve sair ödül puanları ile hediyeler vb. dahil olmak üzere Kullanıcı İmkanlarında revizyonlar ve iptaller, İşyerleri'nde ve İşyeri Kampanyaları içeriğinde, zamanlamasında ve her türlü istifade şartlarında önceden haber vermeksizin değişiklikler, ertelemeler ve iptaller yapma hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler Denizli Markalar Birliği ve/veya ilgili İşyeri tarafından MaltaVista Mobil Uygulaması üzerinden yayınlandığı (veya uygun diğer yöntemler ile duyuruldukları) tarihten itibaren geçerli kabul edilir.

 

MaltaVista'yi kullanmaya devam eden Kullanıcılar tüm bu değişimleri (revizyonları, değişiklikleri, iptal işlemlerini ve öngörülen yeni kullanım şartlarını) kabul etmiş sayılırlar. MaltaVista'nın ödeme sistemi veya elektronik para ya da mobil ticaret fonksiyonu gibi özellikler kazanması/kullanıma açılması, Kullanıcılar'dan MaltaVista Mobil Uygulaması'nı kullanmaları için herhangi bir bedel istenmesi gibi bazı durumlarda ayrıca Uygulama üzerinden ve sair yöntemler ile izinleri de istenebilir (Herhangi bir tereddüt oluşmaması için, MaltaVista başlangıç itibari ile bir ödeme ve mobil ticaret sistemi olmadığı gibi MaltaVista'deki Puanlar elektronik para vb. değildir, ödül puanlarından ibarettir).

 

MaltaVista uygulaması üzerinden veya sair uygun yöntemler ile istenen/bildirilen güncellemelerin (duruma göre Uygulamanın tekrar indirilmesi/kurulumu dahil) Kullanıcı tarafından hemen yapılması gerekir.

 

Herhangi bir nedenle güncellemeleri yapmayan veya elektronik iletişimleri / bilgi işlenmelerini durdurdukları için bunları alamayan Kullanıcılar, güvenlik konularının yanısıra mevcut/değişen/yeni MaltaVista özellikleri ve/veya servislerinden ve/veya şartlarından istifade hususlarında, keza muhtelif bilgileri edinmelerinde gecikme vb. sebepten İmkanlar'dan yararlanamaları gibi oluşan menfi sonuçları kabullenmiş sayılırlar.

 

5.   Diğer Hükümler

 

a. Tanımlar: Bu Sözleşme'de (Bilgilendirmeler dahil) geçen ifadeler, aksi ilgili maddeden açıkca anlaşılmadıkça;

 

"MaltaVista Mobil Uygulaması"-"Servisleri /"Uygulama"/"MaltaVista Sistemi"/"MaltaVista"/Program"/"Platform": Denizli Markalar Birliği  tarafından oluşturularak geliştirilmiş-geliştirilecek, kapsamı, özellikleri, şartları ve uygulama esasları Sözleşme'de belirtilen; muhtelif İşyerleri'nin dahil olarak Ürünler'i için öngörülen segmentlerde Kullanıcılar’a bilgilendirme, tanıtım ve satış imkanı sağlamaları, Kullanıcılar'ın da akıllı telefonlarını ve diğer bu tür cihazlarını kullanarak İşyerleri'nden, Ürünler'inden ve İmkanlar'dan bilgilenmeleri – yararlanmaları, keza ileride uygulamaya alınabilecek alternatif ödeme sistemlerinden istifadeleri özlü (kullanıma-faaliyete açılan/açılacak ve zaman zaman revize edilebilecek unsurları-özellikler itibari ile) sistemi, duruma göre Denizli Markalar Birliği'ni,

 

"MaltaVista Kullanıcısı"/"Kullanıcıları" / "Kullanıcılar" : MaltaVista Mobil Uygulaması'nı akıllı cihazlarına kurmak suretiyle veya internet marifetiyle ya da sair mevcut-müstakbel yöntemler ile, Denizli Markalar Birliği'nin belirlediği ve zaman zaman değiştirebileceği kriterler, kapsam-şartlar-usul çerçevesinde Program'a dahil olup içeriğindeki bilgilerden ve İmkanlar'dan o şartlara-kriterlere göre yararlanacak, işbu Sözleşme'nin tarafı olan Kullanıcı gibi tüketici gerçek kişileri (Uygulama içindeki çeşitli bilgilendirmelerde MaltaVista'lı, Mumbaralılar gibi de belirtilebilirler),

 

"İşyer(ler)i"/"MaltaVista İşyer(ler)i: Denizli Markalar Birliği ile anlaşmasına göre MaltaVista'ya dahil olan ve her zaman değişebilecek mağazaları-işletmecileri (mesafeli satış yapan e-ticaret siteleri, çağrı merkezinden satış brimleri vb dahil),

 

"Ürün(ler)":İşyerleri'nce olağan faaliyetleri dahilinde Kullanıcılar'a tanıtımı ve/veya satışı yapılan perakende ürün ve/veya hizmetleri,

 

"Alışveriş" / "Satış" /"Satış İşlemi":İşyerleri tarafından Kullanıcılar'a yapılacak Ürün satışlarını,

 

"Puan(lar)": Kullanıcılar'ın İşyerleri'nden Ürün alışverişleri veya Platform üzerindeki oyunların hedeflerini gerçekleştirerek ya da Denizli Markalar Birliği'nin belirleyeceği diğer bazı işlemler neticesi edinecekleri ve (Denizli Markalar Birliği veya ilgili İşyeri'nce aksi herhangi bir açıdan öngörülmedikçe) diledikleri herhangi bir MaltaVista İşyeri'nde alışverişlerinde fiyat indirimi veya bedelsiz Ürün veya hediye ürün/hizmet veya hediye çeki vb alabilmelerini temin eden, kazanım ve/veya kullanım itibari ile değeri ve sair her türlü kazanım/kullanım koşulları Denizli Markalar Birliği ve/veya ilgili İşyeri'nce genel olarak veya Kampanya bazında belirlenen ödül puanı ve muadillerini,

 

"Kampanyalar"-"Fırsat(lar)":Kullanıcılar'ın bir kısmı ya da tamamının Program dahilinde Kampanyalı/Kampanyasız hak kazanıp istifade edebileceği Puanlar ve Denizli Markalar Birliği'nin öngöreceği İşyerleri ile zaman zaman varacağı mutabakatlar uyarınca Kullanıcılar'a MaltaVista üzerinden sağlanan ve Uygulama'nın ilgili sayfa-alt sayfalarında özel şartları (da) belirtilen diğer İşyeri mali veya gayri mali teklifleri-imkan-fırsatları,

 

" Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin İşlenmesi" :Kullanıcılar'a ait her türlü bilgilerin herhangi bir kanuna uygun yolla tamamen/kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, kullanılması ve paylaşılması gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 

"Anonimleştirme"/"Anonim Hale Getirme": Kişisel verilerin, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

 

" Elektronik ileti ve elektronik iletişim": Telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen, ticari ve diğer amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ve bunların yapılmasını,

 

"Kullanıcı Sözleşmesi" / "Sözleşme": Denizli Markalar Birliği ile MaltaVista Kullanıcı'sı arasında Mobil Uygulaması-Servisleri için akdedilmiş bu Sözleşme'yi ifade eder.

 

İlgili maddeden aksi açıkca anlaşılmadıkça, bu ifadelerin büyük veya küçük harfle kullanılmış olmaları, yukarıdaki tanımlarından farklı bir anlam-yoruma sebebiyet vermez.

 

b. Mücbir Sebepler: Genel veya MaltaVista (Denizli Markalar Birliği)/İşyerleri/tedarikçi ve servis sağlayıcıları nezdinde oluşabilecek teknik aksaklıklar, bakım çalışmaları vb. sırasındaki kesintiler, MaltaVista Mobil Uygulamasındaki yazılımsal sorunlar, Uygulama'nın Kullanıcı cihazı ile uyumsuzluğu veya uyumsuz hale gelmesi, elektronik-sesli haberleşme ve iletişimdeki hertürlü aksaklık ve kesintiler, yetkili mercilerin emir ve yasaklamaları, emredici kanun hükümlerine uyulması luzumu, grev-lokavt, halk hareketleri, savaş, deprem, yangın gibi doğal afetler ve diğer insiyatif dışı haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebeplerden ötürü MaltaVista Uygulaması'nın kısmen/tamamen çalışmaması veya Kullanıcının herhangi bir bilgilendirme, özellik, servis ve/veya İmkan'dan yararlanamaması halinde Denizli Markalar Birliği, MaltaVista İşyerleri ve servis sağlayıcıları ile sair ilgililerinin bu sebepten kaynaklı Kullanıcı kayıp ve zararlarından herhangi bir sorumlulukları bulunmamaktadır.

 

c. Uyuşmazlıkların Çözümü: Bu Kullanıcı Sözleşmesi'nden ve/veya uygulanmasından doğabilecek hertürlü uyuşmazlığın çözümünde Denizli Markalar Birliği ve başvurabileceği ilgili servis-hizmet sağlayıcıları ile MaltaVista İşyerlerinin kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Tarafların bu husustaki emredici kanunlardan doğan hakları saklıdır.

 

MaltaVista Mobil Uygulaması kullamında olası uyuşmazlıklarda, belirtilen iletişim kanallarından temas kurulduğunda Denizli Markalar Birliği haklı Kullanıcı talep ve şikayetlerini memnuniyetle karşılar ve çözümler; çözümün mümkün olmadığı hallerde Denizli Adliyesi Mahkemeleri yetkilidir. Bununla beraber Kullanıcılar uyuşmazlığın mahiyetine göre kanunen görevli-yetkili diğer tüm Mahkemelere, Tüketici Mahkemelerine, Hakem Heyetleri'ne ve ilgili İdari Mercilere de başvurabilirler.

 

Kullanıcı ile İşyerleri arasındaki tüketici işlemlerine ilişkin ihtilaflar ise, tabi oldukları mevzuat hükümleri dahilinde yetkili-görevli Mahkeme-Mercilerde çözümlenir. Kullanıcı ile İşyeri arasındaki ihtilafın "Puan kazanım ve kullanımı" gibi hususlara ilişkin olması durumunda Denizli Markalar Birliği, imkanları ve MaltaVista'nin işleyiş kuralları dahilinde çözümü için Kullanıcı ve İşyeri nezdinde yardımcı olabilecektir.

 

d. İleti, Bildirim ve Tebligatlar: Kullanıcı tarafından Denizli Markalar Birliği'ne yapılacak her türlü şikayet, talep ve diğer bildirimlerin (Adres: Mehmetçik Mah. Doğan Demircioğlu Cad. No: 18 / 6 Pamukkale-Denizli-Türkiye, Telefon: (0258) 211 47 46, Müşteri Hizmetleri Telefon : 0 850 346 70 46 nolu , Faks: (0850) 346 70 46 , E-posta: info@mumbara.com) iletişim-erişim kanallarından sözlü veya yazılı olarak yapılması gerekir ve yeterlidir (MaltaVista İşyerleri'ne yapılan başvuru ve bildirimler dikkate ve işleme alınmaz). Denizli Markalar Birliği erişim-iletişim bilgilerinin değişmesi halinde güncel bilgilerini MaltaVista Mobil Uygulaması üzerinden veya sair uygun yöntemler ile Kullanıcılar'a duyurur.

 

Denizli Markalar Birliği tarafından Kullanıcılara yapılacak genel ve özel iletiler-bildirimler MaltaVista Mobil Uygulaması'na yayınlandığı anda yapılmış sayılır ve geçerlilik kazanır. Kullanıcı'nın cihazını mobil (data) iletişimine kapatması veya Uygulamanın/Cihaz'ın Ayarlar bölümünden ileti alımlarını durdurmuş olması veya Uygulamayı çalıştırmaması yahut geçici yada daimi olarak cihazını kullanmaması veya ulaşamaması sebebi ile söz konusu MaltaVista bildirimlerini alamaması yahut görmemesi ve bunların olumsuz sonuçları Kullanıcı'ya aittir (Denizli Markalar Birliği, Kullanıcı'nın MaltaVista Sistemi'ndeki adreslerine, telefon no.larına da ileti-bildirimde bulanabilir, ancak bu Denizli Markalar Birliği açısından bir mecburiyet değildir).

 

e. Sözleşme'nin Muhafazası: Bu Kullanıcı Sözleşmesi (Bilgilendirmeler bölümü dahil), Denizli Markalar Birliği sistemlerinde, www.maltavista.app internet sitesinde ve MALTAVISTA uygulaması icerisinde sadece bir "form olarak" yer almakta olup aynı biçimde Kullanıcı cihazındaki MaltaVista Mobil Uygulamasının Ayarlar kısmında (Uygulama cihazdan kaldırılmadığı sürece) mevcuttur; Kullanıcı'ya  Sözleşme metni gibi bir metin, Denizli Markalar Birliği tarafından sistemlerinde ayrıca muhafaza edilmeyebilecektir.

 

f. Sözleşme'nin Devri Kullanıcı, bu Sözleşme'den doğan hak ve sorumluluklarını üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. Denizli Markalar Birliği bu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğmuş-doğacak haklarını, alacaklarını, yükümlülük ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir.

 

8. Kullanıcı'nın Sözleşmeyi Kabulü ve Hukuki Sonuçları

 

Kullanıcılar bu Sözleşme'yi kabul edip edip etmemekte serbesttir. Kullanıcı Sözleşmesi onaylanmak sureti ile kabul edilmediği (keza istenen bilgiler girilerek aktivasyon işlemleri usulunce yapılmadığı) takdirde MaltaVista Mobil Uygulaması-Servisleri (cihaza yüklenmiş veya kurulmuş olsa dahi) kullanılamaz.

 

Bu Kullanıcı Sözleşmesi'ni onaylayan Kullanıcı, yukarıdaki Bilgilendirmelerde ve Kullanıcı Sözleşmesinde yazılı tüm koşulları-şartları okuduğunu, anladığını, tarafına ait bütün yükümlülüklere eksiksiz ve zamanında uyacağını, özellikle tarafınca doğrudan verilen ve Uygulamayı kullanımı öncesinde-sırasında Kullanıcı'dan veya Denizli Markalar Birliği'nden, MaltaVista İşyerleri ile tüm bunların iş ortakları, yatırımcıları ve servis sağlayıcıları ile tedarikçilerinden edinilen kişisel nitelikli olan-olmayan bilgileri-verilerinin ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen kapsam ve şartlarda kaydına, kullanılmasına, aktarılmasına, paylaşılmasına ve sair suretlerle işlenmesine, bunun gibi tarafına ticari olan-olmayan elektronik iletişimler yapılmasına, ticari elektronik iletiler gönderilmesine izin (onay) vermiş ve genel olarak MaltaVista Mobil Uygulaması ve içeriğindeki tüm özellik-servislerden (İmkanlar dahil) Bilgilendirmeler-Kullanıcı Sözleşmesi'nde yazılı şartlarda istifade edebileceğini beyan ve kabul etmiş olur.

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

Denizli Markalar Birliği’ce sağlanan MaltaVista'de Kullanıcı (MaltaVista'lı) bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi-kullanımı ve diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen Gizlilik Kuralları-Politikası ve Kullanım Şartları geçerlidir. 

 

Denizli Markalar Birliği, MaltaVista Kullanıcılar'ına datalarını, kişisel bilgilerini kar amacıyla "satmayacağı" hususunda özellikle söz verir, MaltaVista Kullanıcıları'nın bilgilerini sadece aşağıda belirtilen şekilde ve amaçlar için kullanacağını ve iznine-kanunlara aykırı kullanmayacağını taahhüt eder.

Kullanıcı bilgileri, MaltaVista Mobil Uygulaması'nın özellik, imkan ve servislerinden yararlanabilmeleri için ilgili kuruluşlara ve ayrıca kanuni mercilere açıklanabilir. Kullanıcı tarafından herhangi bir surette verilen ve kullanım sırasında MaltaVista'nın işleyişi gereği edinilen bilgileri, her türlü Kullanıcı işlemlerinin ve uygulamalarının yapılması, muhtelif ürün/hizmetlerin Denizli Markalar Birliği ve MaltaVista sistemine dahil İşyerleri ile iş ortakları-tedarikçileri tarafından sağlanması  ve Kullanıcılara çeşitli bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer iletişimler için belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınır, basılı/manyetik arşivlerde saklanır, gerekli görülen hallerde güncellenir, aktarılır, transfer edilir, kullanılır ve sair suretlerle işlenir.

 

Yukarıdakilere ilaveten, MaltaVista Kullanıcılarının; yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşadıkları bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, alışveriş alışkanlıkları, cep telefonu no.ları, mail adresleri ve konum verileri de dahil kişisel olan-olmayan mevcut ve sonradan oluşacak bilgileri, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik haberleşme-ticaret mevzuatına uygun biçimde MaltaVista'nin iletişim ortağı olabilecek haberleşme servis sağlayıcılarınca) yukarıdaki kapsamda kaydedilebilir, abone-kullanıcı platformları (veritabanları) arasında karşılıklı paylaşılabilir, ayrıca MaltaVista Kullanıcılarının verileri, Denizli Markalar Birliği  tarafından reklam, tanıtım, satış  ve pazarlama, istatistiki raporlama, anket ve/veya promosyon alanlarında kullanılabilir ve işlenebilir, Denizli Markalar Birliği gerek kendilerinin, gerek üçüncü kişi kurumların  avantajları ve teklifleri ile ilgili her türlü mecrada reklam, tanıtım ve kampanya duyuruları gönderilebilir, bu amaçlar ile her türlü elektronik iletişim yapılabilir.

 

MaltaVista Kullanıcılar'ı belirtilen amaçlar ve kapsam dahilinde yapılacak bu işlem,  işlenme ve iletişimlere muvafakat etmiş ve izin vermiş olurlar.

 

Ancak;

 

i) MaltaVista Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanması, bu suretle Kullanıcıların MaltaVista Mobil Uygulaması özelliklerinden, servislerinden, Kampanyalar ve benzerlerinden (kısaca İmkanlar'dan) yararlanabilmeleri ve böylece MaltaVista'yi kullanabilmeleri için gereken haller dışında, Kullanıcı bilgi-verileri, üçüncü kişiler ile Kullanıcının somut olarak tanınmasını sağlayacak biçimde paylaşılmaz, örneğin isminiz verilmez.

 

Bir servis veya imkandan yararlanabilmeniz için gerekiyor ise, Uygulama o tür bir paylaşım için zaman zaman ilgili kuruluş veya işlem bazında izninizi isteyebilir (İzin vermeyen Kullanıcı ilgili özellik/servis/imkandan kısmen veya tamamen yararlanamayabilir). Bununla beraber MaltaVista'yı olağan kullanımınız, özellik, servis ve imkanlardan istifadeniz için bu prosedür her zaman tatbik edilmez.

 

ii) Kullanıcılar taraflarına yapılacak iletişimleri cihazlarının veya MaltaVista Mobil Uygulamasının Ayarlar vb. bölümünden engelleyebilir (internet-mobil data bağlantısı gerekebilir) veya Denizli Markalar Birliği'ne bildirerek veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilirler. MaltaVista Mobil Uygulamasını akıllı cihazından kaldırmanız halinde aynı sonuca ulaşmanız herhalükarda mümkün ve teknik olarak amaca en uygun yöntem bu olduğu gibi  söz konusu işlemlerden herhangi birinin  MaltaVista kullanıcılığınız devam ederken yapılması durumunda MaltaVista imkanlarından kısmen veya tamamen yararlanamayabilirsiniz. Veri kullanımı-işlenmesi ve/veya iletişimin durdurulması "bildirimi" Denizli Markalar Birliği'e kullanıcılığın sona ermesinden sonra da her zaman yapılabilir. Tüm bu hallerde, isteğinize göre ve ilgili cari yasalar gerektirdiği sürece-ölçüde Denizli Markalar Birliği nezdindeki kişisel veri işlemleri ve/veya tarafınıza iletişimleri yasal azami süre içinde durdurulur, yine aynı çerçevede olmak üzere hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileriniz, MaltaVista veri kayıt sisteminde (Denizli Markalar Birliği'deki arşiv-veri tabanında) silinir ya da  kimliğiniz belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir.

 

iii) Kullanıcılar isterlerse ve ilgili cari yasalar gerektirdiği sürece-ölçüde kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin (varsa) ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendileri aleyhine bir sonucun ortaya çıkması, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Denizli Markalar Birliği'ne her zaman başvurabilirler.

 

MaltaVista'ya dahil İşyerlerinde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; uygulama içinden ulaşılan bu ve diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza etik ilkeler, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kişisel veri kullanımları ile iletişim esasları ve diğer uygulamalar sebebi ile  oluşabilecek ihtilaflardan ve menfi neticelerinden Denizli Markalar Birliği sorumlu değildir.

Kullanıcı tarafından uygulamaya girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Denizli Markalar Birliği'ndeki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde  alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler akıllı cihazınızda da yer aldığından (ki bir kısım bilgiler sadece cihazınızdadır) her bakımdan korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Kullanıcı'ya aittir.

Bilgi güvenliği, gizlilik, kişisel verilerin kullanımı-işlenmesi ve iletişimler ile ilgili tüm hususlar burada ve Kullanıcı Sözleşmesi'nde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Denizli Markalar Birliği bu konularda gerekli görebileceği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar, bunlar MaltaVista Mobil Uygulaması üzerinden (internet-mobil data bağlantısı gerekir) ve diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur, MaltaVista’yı kullanmaya devam eden Kullanıcılar revize edilmiş hususları kabul etmiş sayılırlar.

MaltaVista ile ilgili bilgi almak istediğiniz diğer konular için geçerli olduğu gibi bu hususlarda da Denizli Markalar Birliği'ne danışabilirsiniz. Bu hususlardaki başvuru ve talepleriniz yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut gerekçesi tarafınıza açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

 

Olası uyuşmazlıkların çözümü için öncelikle Denizli Markalar Birliği (Adres: Mehmetçik Mah. Doğan Demircioğlu Cad. No: 18 / 6 Pamukkale - Denizli - Türkiye, İnternet adresi www.maltavista.app, Tel: (0258) 211 47 46, Müşteri Hizmetleri Telefon : 0 850 346 70 46, Faks: (0850) 346 70 46 E-posta: info@mumbara.com) ile temas kurmanızı rica ederiz, mümkün olmadığı hallerde kanunen görevli-yetkili tüm Mahkeme ve mercilere (mahiyetine ve kanuni tutarlarına göre yaşadığınız yerdeki Tüketici Mahkemeleri ve Hakem Heyetleri dahil) başvurabilirsiniz.